فرم اشتراک ماهنامه سیمای سالم

متقاضیان گرامی جهت اشتراک مجله فرم زیرا کامل کرده و آن را ارسال نمایید. ماهنامه سیمای سالم رایگان بوده و فقط هزینه پست و بسته بندی دریافت می شود. لطفا هزینه پستی اشتراک را به شماره کارت 6037997381260570 بانک ملی به نام مهشادالسادات آگاه واریز نمایید.

نوع فعالیت:

اشتراک درخواستی

نوع مجله

قبض پرداختی

Clear selectionانتخاب فایل

طراحی و اجرا شرکت پناه نیک پندار 09121721004